Group portrait of Eddie Tompkins, Willie Smith, Joe Thomas